Nation Wide Dialing (NWD) Codes in Bangladesh


    Alphabetical List     Alphabetical List
Arihajar  06722 Gopalgonj  02
Ashugonj  08528  Narayanganj  02
Auvoynagar  04222  Narsingdi  02
Bagerhat  0468  Savar  02
Bagharpara  04223  Dhaka  02 
Bajitpur  09423  Fatikchari  03022 
Balaganj  08222  Hathazari  03023 
Banaripara  04332  Mireshwari  03024 
Bandar  06724  Rangunia  03025 
Banderban  0361  Rawjan  03026 
Barabkundu  03028  Sandip  03027 
Baralekha  08622  Barabkundu  03028 
Barguna  0448  Shitakundo  03028 
Barisal  0431  Boalkhali  03032 
Bashkhali  03037  Chandanaish  03033 
Bashurhat 03223  Potiya  03035 
Bauphal  04422  Potiya  03035 
B-Baria  0851  Satkania  03036 
Begumgonj  03221  Bashkhali  03037 
Benapool  04228  Chittagong  031 
Bhairab  09424  Chowmuhani  0321 
Bhandaria  04623  Maijdee  0321 
Bhoirab Bazar  09424  Noakhali  0321 
Bhola  0491  Begumgonj  03221 
Bhyuapur  09223  Chatkhill  03222 
Biani Bazar  08223  Ushkhali  03222 
Bianibazar  08223  Bashurhat 03223 
Birganj  05323  Companigonj  03223 
Bishwanath  08224  Hatia  03224 
Boalkhali  03032  Senbagh  03225 
Bogra  051  Feni  0331 
Borura  068027  Chagolnaiya  03322 
Brammanpara  068028  Dagonbhuyan  03323 
Burichang  068029  Parshuram  03324 
Chagolnaiya  03322  Sonagazi  03325 
Chaidyagram  08034  Phulgazi  03326 
Chandanaish  03033  Cox's Bazar  0341 
Chandpur  0841  Chokoria  03422 
ChapaiNawabganj  0781  Moheshkhali  03424 
Char Alexender  03823  Ukhiya  03427 
Chatkhill  03222  Rangamati  0351 
Chatok  08723  Kaptai  03529 
Chattak  08723  Banderban  0361 
Chittagong  031  Khagrachari  0371 
Chokoria  03422  Laxmipur  0381 
Chowddagram  068020  Raypur  03822 
Chowgacha  04224  Char Alexender  03823 
Chowmuhani  0321  Ramgonj  03824 
Chuadanga  0761  Paikgacha  04022 
Chunarughat  08325  Phultala  04028 
Comilla  081  Khulna  041 
Companigonj  03223  Jessore  0421 
Cox's Bazar  0341  Auvoynagar  04222 
Dagonbhuyan  03323  Nowapara  04222 
Daudkandi  068023  Bagharpara  04223 
Daulatganj  08032  Chowgacha  04224 
Dhaka  02  Jhikorgacha  04225 
Dhamrai  06222  Keshabpur  04226 
Dhupchachia  05024  Monirampur  04227 
Dinajpur  0531  Benapool  04228 
Dobiddar  068024  Sarsa  04228 
Dohar  06223  Barisal  0431 
Dohar (Dhaka)  06223  Banaripara  04332 
Fanchuganj  08226  Patuakhaly  0441 
Faridpur  0631  Bauphal  04422 
Fatikchari  03022  Khepurpara  04425 
Feni  0331  Barguna  0448 
Fulbari  05327  Jhenaidah  0451 
Gafargaon  09025  Kaligonj  04523 
Gaibandha  0541  Pirojpur  0461 
Gazipur  0681  Bhandaria  04623 
Ghatail  09225  Mongla  04658 
Goalanda  06423  Mongla Port  04662 
Godagari  07225  Bagerhat  0468 
Gojaria  06922  Satkhira  0471 
Golapgonj  08227  Kalaroa  04724 
Gopalgonj  02 Narail  0481 
Gopalpur  09226  Lohagara  04823 
Gowripur  09024  Shalikha  04853 
Hajigonj  068424  Magura  0488 
Haragacha  05224  Bhola  0491 
Hathazari  03023  Jhalakati  0498 
Hatia  03224  Dhupchachia  05024 
Hobigonj  0831  Sherpur  05029 
Homna  068025  Shibgonj  05033 
Iswardi  0732  Bogra  051 
Jagannathpur  08727  Rangpur  0521 
Jamalpur  0981  Haragacha  05224 
Jentapur  08229  Mithapukur  05225 
Jessore  0421  Dinajpur  0531 
Jhalakati  0498  Birganj  05323 
Jhenaidah  0451  Vochagonj  05323 
Jhikorgacha  04225  Fulbari  05327 
Jhitka  06524  Gaibandha  0541 
Jointapur  08229  Polashbari  05424 
Joypurhat  0571  Nilphamari  0551 
Kachua  068425  Saidpur  05526 
Kalaroa  04724  Syedpur  05526 
Kaligonj  04523  Thakurgaon  0561 
Kalihathi  09227  Panchagarh  0568 
Kanaighat  08233  Joypurhat  0571 
Kaptai  03529  Kurigram  0581 
Karaniganj  06224  Lalmonirhat  0591 
Keshabpur  04226  Sariatpur  0601 
Khagrachari  0371  Dhamrai  06222 
Khepurpara  04425  Dohar  06223 
Khulna  041  Dohar (Dhaka)  06223 
Kishoregonj  0941  Karaniganj  06224 
Komalganj  08623  Nawabganj  06225 
koolawra  08624  Nowabganj  06225 
Kothyathe  09428  Monohardi  06253 
Kurigram  0581  Palash  06254 
Kushtia  071  Polash  06254 
Laksham  068032  Madabdi  06257 
Lalmonirhat  0591  Faridpur  0631 
Langolcoat  068033  Rajbari  0641 
Laxmipur  0381  Goalanda  06423 
Lohagara  04823  Manikgonj  0651 
Lowhazang  06923  Jhitka  06524 
Madabdi  06257  Shibalay  06526 
Madaripur  0661  Shinggair  06527 
Madavpur  08327  Madaripur  0661 
Madhupur  09228  Arihajar  06722
Magura  0488  Sonargaon  06723 
Maijdee  0321  Bandar  06724 
Manda  07425  Rupganj  06725 
Manikgonj  0651  Chowddagram  068020 
Matlab  068426  Daudkandi  068023 
Meherpur  0791  Dobiddar  068024 
Mireshwari  03024  Homna  068025 
Mirzapur  09229  Muradnagar  068026 
Mithamoin  09435  Borura  068027 
Mithapukur  05225  Brammanpara  068028 
Mohanganj  09524  Burichang  068029 
Moheshkhali  03424  Laksham  068032 
Mongla  04658  Langolcoat  068033 
Mongla Port  04662  Gazipur  0681 
Monirampur  04227  Hajigonj  068424 
Monohardi  06253  Kachua  068425 
Monshiganj  0691  Matlab  068426 
Moulvi Bazar  0861  Shaharasthi  068427 
Muktagacha  09088  Monshiganj  0691 
Muktaghacha  09028  Gojaria  06922 
Muradnagar  068026  Lowhazang  06923 
Mymensingh  091  Sirajthekhone  06924 
Nabiganj  08328  Srinagar  06925 
Nabinagar  08525  Tongibari  06926 
Nagarpur  09233  Kushtia  071 
Naogaon  0741 Rajshahi  0721 
Naogaon  0741  Godagari  07225 
Narail  0481  Paba  07227 
Narayanganj  02 Tanoor  07229 
Narsingdi  02 Pabna  0731 
Natore  0771  Iswardi  0732 
Nawabganj  06225  Naogaon  0741
Netrokona  0951  Naogaon  0741 
Nilphamari  0551  Santahar 0741 
Noakhali  0321  Manda  07425 
Nowabganj  06225  Sirajganj  0751 
Nowapara  04222  Chuadanga  0761 
Paba  07227  Natore  0771 
Pabna  0731  ChapaiNawabganj  0781 
Paikgacha  04022  Meherpur  0791 
Palash  06254  Daulatganj  08032 
Panchagarh  0568  Chaidyagram  08034 
Parshuram  03324  Comilla  081 
Patuakhaly  0441  Sylhet  0821 
Phulgazi  03326  Balaganj  08222 
Phulpur  09033  Biani Bazar  08223 
Phultala  04028  Bianibazar  08223 
Pirgonj  05227  Bishwanath  08224 
Pirojpur  0461  Fanchuganj  08226 
Polash  06254  Golapgonj  08227 
Polashbari  05424  Jentapur  08229 
Potiya  03035  Jointapur  08229 
Potiya  03035  Kanaighat  08233 
Rajbari  0641  Hobigonj  0831 
Rajnagar  08625  Chunarughat  08325 
Rajshahi  0721  Madavpur  08327 
Ramgonj  03824  Nabiganj  08328 
Rangamati  0351  Chandpur  0841 
Rangpur  0521  B-Baria  0851 
Rangunia  03025  Nabinagar  08525 
Rawjan  03026  Ashugonj  08528 
Raypur  03822  Moulvi Bazar  0861 
Rupganj  06725  Baralekha  08622 
Saidpur  05526  Komalganj  08623 
Sakhipur  09232  koolawra  08624 
Sandip  03027  Rajnagar  08625 
Santahar 0741  Shrimangal  08626 
Sariatpur  0601  Sreemongal  08626 
Sarsa  04228  Sunamganj  0871 
Satak  08723  Taherpur  08720 
Satkania  03036  Chatok  08723 
Satkhira  0471  Chattak  08723 
Savar  02 Satak  08723 
Senbagh  03225  Jagannathpur  08727 
Shaharasthi  068427  Gowripur  09024 
Shalikha  04853  Gafargaon  09025 
Sharishabari  09827  Muktaghacha  09028 
Sherpur  05029  Phulpur  09033 
Sherpur  0931  Muktagacha  09088 
Shibalay  06526  Mymensingh  091 
Shibgonj  05033  Tangail  0921 
Shinggair  06527  Bhyuapur  09223 
Shitakundo  03028  Ghatail  09225 
Shrimangal  08626  Gopalpur  09226 
Sirajganj  0751  Kalihathi  09227 
Sirajthekhone  06924  Madhupur  09228 
Sonagazi  03325  Mirzapur  09229 
Sonargaon  06723  Sakhipur  09232 
Sreemongal  08626  Nagarpur  09233 
Srinagar  06925  Sherpur  0931 
Sunamganj  0871  Kishoregonj  0941 
Syedpur  05526  Bajitpur  09423 
Sylhet  0821  Bhairab  09424 
Taherpur  08720  Bhoirab Bazar  09424 
Tangail  0921  Kothyathe  09428 
Tanoor  07229  Mithamoin  09435 
Thakurgaon  0561  Netrokona  0951 
Tongibari  06926  Mohanganj  09524 
Ukhiya  03427  Jamalpur  0981 
Ushkhali  03222  Sharishabari  09827 
Vochagonj  05323